Karit ni Ayat [unfinished]
ni JQ Gonzales

Nagdayapudop ti naames a pasamak
Bigla nga nauyos karkarna a ragsak
Naallilaw iti ayamuom ti sabong
A nangwara iti nasayaat nga panagdenna.

Iti naadalem nga rabii
Makumikomak a mangripripiri
No ania daytoy sagsagabaek
Apay ngata nga mariknak ti panagsaibbek?

Intangadko iti langit
Diosko apay a binaybay-annak
Bayat ti pannakaiyanudko
Kadagiti ima ti sipnget

??.??.97